: 1

(Aythyini)
Aythya affinis  () 544 x 364 24 KB
Aythya americana  () 544 x 364 23 KB
Aythya collaris  () 544 x 364 29 KB
Aythya fuligula () 598 x 400 19 KB
Aythya marila  () 544 x 364 34 KB
Aythya novaeseelandiae 450 x 404 48 KB
Aythya valisineria  () 544 x 364 22 KB